Jaselská 6, Praha

skoleni@anywhere.cz

224 310 808

Oracle databáze: Úvod do SQL

17 900  bez DPH


Témata:

 • Výběr dat pomocí příkazu SQL SELECT
 • Základní relační operace, Projekce, Selekce a Spojení
 • Základní syntaxe příkazu SQL SELECT
 • Použití aritmetických operátorů a operátorů řetězení v příkazech SQL
 • Odlišení příkazů SQL a příkazů SQL*Plus
 • Přihlášení do databáze pomocí aplikace iSQL*Plus
 • Ovládání aplikace SQL*Plus a SQL Developer
 • Uložení příkazů SQL do dávkových souborů
 • Filtrování řádků pomocí selekce
 • Použití klauzule WHERE k výběru specifických řádků
 • Použití logických výrazů v klauzuli WHERE
 • Použití výrazu LIKE k porovnání textových hodnot
 • Logické podmínky AND, OR, NOT
 • Priorita operátorů
 • Řazení výsledných řádků pomocí klauzule ORDER BY
 • Použití substitučních proměnných v prostředí iSQLPlus
 • Ukázka rozdílů mezi jednořádkovými a skupinovými knihovními funkcemi SQL
 • Rozlišení znakových funkcí na ty, které provádějí převody mezi velkými a malými písmeny a ty, které manipulují se znaky
 • Použití znakových funkcí v klauzulích SELECT a WHERE
 • Použití funkcí typu DATE a numerických funkcí
 • Použití funkce SYSDATE k načtení aktuálního data, implicitní formát
 • Zavedení tabulky DUAL jako prostředku k zobrazení výsledků výrazu
 • Výrazy typu DATE
 • Použití výrazů typu DATE v klauzuli SELECT
 • Popis skupinových funkcí
 • Použití skupinových funkcí
 • Použití klíčového slova DISTINCT se skupinovými funkcemi
 • Jak nakládají agregační funkce s hodnotou NULL
 • Seskupování řádků pomocí klauzulí GROUP BY
 • Seskupení dat podle více než jednoho sloupce
 • Jak se vyhnout neplatným dotazům pomocí skupinových funkcí
 • Filtrování výsledných řádků pomocí klauzule HAVING
 • Klauzule ROLLUP,CUBE,GROUPING
 • Přehled syntaxe pro zadání spojení pomocí podle SQL 99
 • Zástupná jména tabulek (alias), kvalifikace jmen sloupců
 • Zadání kartézského součinu – CROSS JOIN
 • Zadání přirozeného spojení – NATURAL JOIN
 • Omezení přirozeného spojení na vyjmenované sloupce – JOIN USING
 • Zadání obecného spojení – JOIN ON
 • Spojení tří a více tabulek
 • Levé, pravé a plné vnější LEFT, RIGHT a FULL OUTER JOIN
 • Přidání dalších selekčních podmínek do vazební podmínky
 • Syntaxe pro poddotazy v klauzuli WHERE v příkazech SELECT
 • Doporučení pro používání poddotazů
 • Různé typy poddotazů
 • Jednořádkové poddotazy, skalární poddotazy
 • Skupinové funkce v poddotazech
 • Nekorektní příkazy v poddotazech
 • Víceřádkové poddotazy
 • Použití množinových operátorů IN, ANY a ALL ve spojení s poddotazy
 • Jaký vliv na vnější dotaz mají prázdné hodnoty ve výsledku poddotazu
 • Použití operátoru UNION ke sjednocení několika množin řádků, eliminace duplicitních řádků
 • Použití operátoru UNION ALL k vyloučení eliminace duplicit
 • Operátor INTERSECT
 • Operátor MINUS
 • Doporučení k použití množinových operátorů
 • Vliv eliminace duplicit na setřídění řádků ve výsledku Použití klauzule ORDER BY u množinových dotazů
 • Práce s flashback dotazy
 • Používat Oracle9i skalární a grupovací funkce
 • Používat příkazy DML INSERT, UPDATE,DELETE
 • Používat příkazy DDL pro tvorbu tabulek, indexů,constraintů a view